Gottfried Friedrichs KG

Ochrona prywatności i danych osobowych

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych

Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej. Podczas wszelkich procedur związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych postępujemy zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych oraz niemiecką ustawą o mediach elektronicznych.
 
Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie tej strony internetowej. Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się łącza do stron innych firm. Łącza te umieściliśmy, ponieważ sądzimy, że strony te mogą być dla Państwa interesujące. Nie mamy żadnego wpływu na treści publikowane na tych stronach oraz na ich formę, dlatego też nie jesteśmy w stanie kontrolować, w jaki sposób właściciele stron powiązanych wykorzystują Państwa dane. W związku z tym nasze oświadczenie dotyczące ochrony danych oraz nasza odpowiedzialność nie obejmuje tych stron. W razie pytań w tej kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.
 
Państwa dane potrzebne do realizacji transakcji są przez nas archiwizowane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Państwa dane mogą być przekazywane w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i przy uwzględnieniu Państwa zasługujących na ochronę interesów co do odmowy przekazywania i wykorzystywania danych. Ponadto do własnych celów marketingowych gromadzone i przetwarzane są dane adresowe i dane dotyczące zamówienia. Dla celów marketingowych innych podmiotów przekazywane są tylko takie dane, co do których ustawowo jest to dozwolone (dane ogólnie opublikowane i zebrane w formie listy zgodnie z § 28 ust. 3 nr 3 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).
 
Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych, przesyłając nieformalne oświadczenie pocztą na adres FRIEDRICHS POLSKA Sp. z o. o. Doble 22 78-221 Sadkowo, lub pocztą elektroniczną na adres info@friedrichsryba.pl. Po otrzymaniu Państwa odmowy nie będziemy wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać Państwa danych do żadnych innych celów aniżeli realizacja Państwa zamówienia. Zaprzestaniemy także przesyłania do Państwa ewentualnych materiałów reklamowych.
 
Na pisemne żądanie (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w każdej chwili możemy udzielić informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przechowywane. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili zażądać od nas zablokowania lub usunięcia danych. Usunięciu nie podlegają wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji przyszłych zadań lub dochodzenia przez nas praw i roszczeń, jak również dane, do których przechowywania zobowiązują nas przepisy prawa.
 
Kiedy firma FRIEDRICHS Polska gromadzi i przetwarza dane osobowe?


Każdy serwer sieciowy automatycznie rejestruje wejście na stronę internetową. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nasz serwer sieciowy z przyczyn bezpieczeństwa systemu tymczasowo rejestruje nazwę domeny lub adres IP komputera wysyłającego żądanie, jak również datę wejściawww. na stronę, nazwę pliku oraz adres URL, który został odwiedzony, kod odpowiedzi HTTP i stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, oraz liczbę bajtów przesyłanych podczas połączenia. Informacje te rejestrowane są anonimowo. Informacje te nie mogą posłużyć do wyciągania wniosków co do Państwa osoby lub Państwa indywidualnego zachowania.
 
Państwa dane osobowe, wykraczające poza wymienione powyżej, są nam niezbędne w następujących przypadkach:
  • przy nawiązaniu kontaktu
  • przy zamówieniu
  • ew. w przypadku używania obszaru dostępnego po zalogowaniu lub konta klienta
  • ew. w przypadku zamówienia/rezygnacji z newslettera
Dzięki Państwa danym możemy dostosować ofertę handlową na stronie www.friedrichsryba.pl do Państwa potrzeb i ciągle ją ulepszać. W celu umożliwienia łatwiejszego i szybszego kontaktu z Państwem prosimy o udostępnienie nam swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany do celów reklamowych wyłącznie w przypadku uzyskania Państwa wyraźnej zgody.
 
W jaki sposób firma FRIEDRICHS Polska wykorzystuje Państwa dane osobowe?
 
Państwa dane osobowe wykorzystujemy do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji umów zawartych z Państwem oraz do celów administracji technicznej. Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu optymalnej realizacji umowy (w szczególności dotyczy to przekazywania danych zamówienia dostawcom), w celu rozliczenia lub jeżeli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystane przez odbiorcę wyłącznie w celu realizacji swojego zadania. Wykorzystywanie informacji w inny sposób jest niedozwolone.
 
Państwa dane adresowe i dotyczące zamówienia wykorzystujemy ponadto do własnych celów marketingowych. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim świadczącym usługi marketingowe wzgl. reklamowe.
 
W jaki sposób firma FRIEDRICHS Polska chroni Państwa dane osobowe?
 
Jeśli oferujemy możliwość zalogowania lub zamówienia newslettera, to Państwa dane osobowe w trakcie procesu logowania i/lub zamawiania newslettera są szyfrowane, co uniemożliwia przechwycenie ich przez osoby niepowołane.
 
Czy firma FRIEDRICHS Polska stosuje ciasteczka?
 
Stosujemy ciasteczka, które umożliwiają uprzyjemnienie Państwa zakupów. Ciasteczka to pliki tekstowe, które podczas wizyty na stronie internetowej są zapisywane na komputerze użytkownika. Stosujemy tzw. ciasteczka sesji, które są natychmiast usuwane przy zamykaniu przeglądarki. Pliki te umożliwiają wyświetlanie zawartości koszyka na wszystkich stronach w sposób komfortowy dla klienta, dzięki czemu w każdej chwili dostępna jest informacja na temat liczby artykułów znajdujących się w koszyku oraz wartości zakupów.
 
Publiczny wykaz procedur
 
Zgodnie z § 4 g ust. 2, 2a federalnej ustawy o ochronie danych osobowych pełnomocnik w zakresie ochrony danych wzgl. jednostka odpowiedzialna ma obowiązek na wniosek udostępnić każdej osobie w odpowiedniej formie dane określone w § 4 e ust. 1 nr 1 do 8 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Niniejszym wypełniamy to zobowiązanie, pomijając konieczność składania indywidualnego wniosku przez Państwa.
 
1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego:
FRIEDRICHS Polska www.friedrichsryba.pl
 
2. Podmiot odpowiadający osobiście:
Gesellschaft für Feinfisch-Erzeugnisse mbH, siedziba Hamburg
sąd prowadzący rejestr Hamburg: rejestr handlowy B 13498
reprezentowany przez dyrektora Otto Clüsenera
 
3. Adres podmiotu odpowiedzialnego:
Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.)
Siedziba Hamburg
Hermann-Wüsthof-Ring 7
21035 Hamburg
 
4. Cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest przetwórstwo i dystrybucja wędzonych przysmaków rybnych.
Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywanie danych odbywa się w wymienionych powyżej celach.
 
5. Opis grup osób i dotyczących ich danych lub kategorii danych:
Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są dane osobowe należące przede wszystkim do wymienionych poniżej grup, o ile są one niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 4: klienci, pracownicy, dostawcy, inni kontrahenci.
 
Kategorie danych:
dane klientów, dane pracowników, dane kontrahentów, dane dostawców
 
Dane:
dane adresowe, imiona i nazwiska, dane rozliczeniowe, dane o umowach do celów administracji
 
6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

  • podmioty publiczne w przypadku występowania nadrzędnych przepisów prawa
  • podmioty wewnętrzne
  • zewnętrzni zleceniobiorcy zgodnie z § 11 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych
  • podmioty zewnętrzne w celu realizacji celów wymienionych w punkcie 4


7. Terminy usuwania danych:
Ustawodawca wyznaczył różne obowiązki i terminy dotyczące przechowywania danych. Po upływie tych terminów dane są usuwane automatycznie, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy i nie stanowi to pogwałcenia ustawowych obowiązków i terminów dotyczących przechowywania danych. O ile wyżej wymienione zapisy nie dotyczą danych, są one usuwane, jeżeli nie są niezbędne do celów wymienionych w punkcie 4.
 
8. Planowane przekazywanie danych do państw trzecich:
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest planowane.
Wykorzystanie technologii etracker
 
Dane na niniejszej stronie są gromadzone i archiwizowane przy wykorzystaniu technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com) w celach marketingowych i w celu optymalizacji. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. W tym celu mogą być używane ciasteczka. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zgromadzone przy wykorzystaniu technologii etracker nie są wykorzystywane bez wyraźnej zgody właściciela danych do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę i nie są kojarzone z danymi osobowymi osoby, do której należy pseudonim. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i archiwizowaniu danych ze skutkiem na przyszłość.