Gottfried Friedrichs KG

Warunki użytkowania

1. Zawartość oferty online
Firma Gottfried Friedrichs KG stara się podawać na swoich stronach internetowych zawsze aktualne, prawidłowe i kompletne informacje. Mimo to wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność z naszej strony za aktualność, prawidłowość i kompletność podawanych informacji. Roszczenia odszkodowawcze wobec firmy Gottfried Friedrichs KG z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie podanych informacji wzgl. wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji są bezpodstawne, o ile nie udowodniono winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony Gottfried Friedrichs KG.

2. Odnośniki i łącza
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („łączy”), za które firma Gottfried Friedrichs KG nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie właściciele stron powiązanych.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają bez ograniczeń przepisom aktualnie obowiązującego prawa o ochronie marek i znaków towarowych oraz prawa posiadania ich aktualnie zarejestrowanych właścicieli. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, jedynie na podstawie ich zwykłego przytoczenia. Prawa autorskie do opublikowanych, sporządzonych przez autora obiektów należą wyłącznie do autora tych stron. Zabrania się powielania bądź wykorzystywania takich grafik i tekstów w innych publikacjach elektronicznych bądź drukowanych bez wyraźnej zgody Gottfried Friedrichs KG.